JL50 (2020) Movie Information

JL50 (2020) Movie Information

Star Cast

Abhay Deol, Pankaj Kapu, Ritika Anand, Piyush Mishra, Rajesh Sharma, Amrita Chattopadhyay, Barun Chanda, Saswati Guhathakurta, Gautam Sarkar

Music

Aseem Trivedi, Piyush Mishra, Ramkumar Chatterjee, Prajatantra, Foster Black

Director

Shailender Vyas

Cinematrographer

Bradley Stuckel

Editors

Sushant Mishra, Shailender Vyas

Costume Designs

Anjali Gandhi, Anjali Devendra Gandhi

Make-up

Jessica Parmar

Production Management

Devendra Gandhi, Santosh Kadam

Writer

Shailender Vyas

Effects

Nitesh Sharma, Nitesh Kumar

Tags: